inega biomasa

INEGA – SUBVENCIONES PROYECTOS ENERGÍAS RENOVABLES DE USO TÉRMICO A PARTICULARES

INEGA – SUBVENCIONES PROYECTOS ENERGÍAS RENOVABLES DE USO TÉRMICO A PARTICULARES

TIPOLOGÍA INICIO SOLICITUD
Biomasa 1 de marzo as 9.00h
Aerotermia 2 de marzo as 9.00h
Geotermia 5 de marzo as 9.00h
Solar térmica 5 de marzo as 9.00h

Fin solicitud: 1 de julio de 2021 para todas las tipologías de proyectos.

Documentación mínima necesaria para la tramitación del procedimiento

Intensidad de la ayuda y cuantía máxima

  • La inversión elegible máxima por potencia unitaria (sin IVA) estará limitada por las características del sistema de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de las bases de la convocatoria.
  • La intensidad máxima de la ayuda será del 50%, salvo para los proyectos de aerotermia que será el 30%.
  • La cuantía máxima de la ayuda por proyecto será de 60.000 €.

Documentación complementaria solicitud

Más información

Para información PRESENCIAL a los interesados se deberá concertar cita previa en el teléfono: 981 54 15 00.

Enlace a la convocatoria

Hemos dado positivo

Hemos dado positivo

Todo el equipo técnico de AB ingenieros hemos dado positivo en ganas de seguir contigo. Positivos en nuestra actitud del día a día, y positivos para solucionar lo que nos proponéis. Positivos para encarar este nuevo año que comenzará, y en el que queremos desearte que todos tus nuevos proyectos se hagan realidad.

Pase lo que pase, ahí estaremos juntos para ser, ahora más que nunca, POSITIVOS👍 !

FELIZ NAVIDAD

❄❄❄❄❄     FELIZ NAVIDAD      ❄❄❄❄❄

Delegaciones:

 • Oficina de Coruña: Ronda de Outeiro, 312 1º I – 15011 A Coruña – Teléfono: 881 894 815
 • Oficina de Vigo: Calle Colón, 20 36201 Vigo (Pontevedra) – Teléfono: 886 164 674

Mantén el contacto con nosotros en redes sociales

facebook AB ingenieros instagram AB ingenieros

 

subvenciones IGVS

AXUDAS DO PROGRAMA DE MELLOR E REFORMA ENERXÉTICA DE VIVENDAS E DEDIFICIOS 2021

AXUDAS MELLORA ENERXÉTICA DE VIVENDAS GALICIA (IGVS)
OS INTERESADOS EN ACOLLERSE ÁS AXUDAS DO PROGRAMA DE MELLOR E REFORMA ENERXÉTICA DE VIVENDAS E DEDIFICIOS
TERÁN SETE MESES A PARTIR DO 2 DE XANEIRO DE 2021 PARA PRESENTAR A SÚA SOLICITUDE
Será necesario:
d) Certificado de la eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita la ayuda, según el Real decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto permite dar un salto en, por lo menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio y una reducción del consumo de energía final de un 10 % con respecto a su situación de partida, exclusivamente con las medidas para las que solicita ayuda. El certificado deberá estar firmado por un/a técnico/a competente, no siendo necesario que este certificado de eficiencia energética esté inscrito en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia (RGEEE). – CERTIFICADO ENERGÉTICO
e) Proyecto o memoria técnica, en caso de que no se requiera proyecto, donde se describan adecuadamente las actuaciones a realizar y la situación de partida, suscrita por técnico/a competente o instalador, en su caso. En el proyecto o memoria técnica se justificará el cumplimiento de las exigencias básicas del Documento Básico del Ahorro de Energía DB-HE del Código técnico de la edificación que sea de aplicación a la tipología para la que se solicita la ayuda.
f) Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, suficientemente desglosado, de fecha posterior al 7 de agosto de 2020.
g) Documento u oferta vinculante contractual formalizada con la empresa o profesional correspondiente para la gestión técnica, administrativa y documental de la solicitud, en su caso. Coste 4% del importe de la ayuda solicitada, con un máximo de 3000 € para la solicitud. Para el caso de la justificación, 7% con un máximo de 7000 €.
subvenciones IGVS

Deducción Fiscal por Obras de Mellora de Eficiencia Enerxética

Deducción Fiscal por Obras de Mellora de Eficiencia Enerxética

A Lei 7/2019 de medidas fiscais para o ano 2020, aproba unha nova dedución da cota integra autonómica por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou vivendas unifamiliares.

Normativa 

Según o apartado 4, do Artigo 1 do CAPÍTULO I, «Imposto sobre a renda das persoas físicas», establece a Deducción Fiscal por Obras de Mellora de Eficiencia Enerxética:

1. Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra autonómica no exercicio en que se remate a obra de mellora de eficiencia enerxética dos inmobles de uso residencial vivenda:

a) O 15 % das cantidades totais investidas. A base da dedución terá como límite 9.000 € por suxeito pasivo.

b) O custo dos honorarios para a obtención do certificado que xustifique o salto de letra na cualificación enerxética do inmoble, así como as taxas relacionadas coa súa inscrición no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia, cun límite único de 150 € que será rateado en función da porcentaxe de titularidade da vivenda.

Para estes efectos, consideraranse obras de mellora de eficiencia enerxética as que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que dispoñan dos permisos, autorizacións ou títulos habilitantes correspondentes.

b) Que melloren o comportamento enerxético das edificacións reducindo a demanda enerxética, mellorando o rendemento das instalacións térmicas e/ou incorporando equipos que utilicen fontes de enerxía renovable e que teñan por obxecto principal subir unha letra na escala de cualificación enerxética de emisións de CO2 e na escala de consumo de enerxía primaria non renovable.

2. En relación coa letra a) do número 1, a base desta dedución estará constituída polas cantidades efectivamente satisfeitas nas obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito. En ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

3. Para ter dereito a esta dedución deberá presentarse, antes de que expire o prazo para presentar a autoliquidación correspondente ao período impositivo en que se remate a obra de mellora enerxética obxecto de dedución, a través da plataforma electrónica do Rexistro de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia:

a) Certificado de eficiencia enerxética do edificio, unha vez executadas as obras que dan lugar a esta dedución, que debe estar inscrito no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia mediante o procedemento establecido para tal fin.

b) Informe asinado por un técnico competente que xustifique o salto de letra conseguido coas melloras, segundo o modelo que conste no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) A totalidade das facturas correspondentes ás obras de mellora de eficiencia enerxética obxecto de dedución, así como as relativas á obtención do certificado de eficiencia enerxética.

d) Os xustificantes de pagamento destas facturas.

No caso de que o investimento se realice nunha vivenda unifamiliar, esta documentación será achegada polo suxeito pasivo. No caso de edificios en réxime de propiedade horizontal, será achegada polo representante legal da comunidade de propietarios, que, ademais, deberá xuntar un certificado das achegas económicas correspondentes a cada comuneiro.

4. Para poder practicarse esta dedución deberá constar na declaración tributaria do suxeito pasivo o número de inscrición do certificado de eficiencia enerxética tras a reforma no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia, proporcionado polo propio Rexistro na etiqueta de eficiencia enerxética do inmoble.

5. A dedución prevista neste número é incompatible coa prevista por investimento en instalacións de climatización e/ou auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables na vivenda habitual e destinada exclusivamente ao autoconsumo.».

Documentación requirida:

-Informe asinado por técnico competente que xustifique o salto de letra conseguido coas melloras.

– A totalidade das facturas.

– Os xustificantes de pago destas facturas.

– No caso de que as obras de mellora se realicen nun edificio en réxime de propiedade horizontal, certificado das aportacións económicas correspondentes a cada comuneiro.

Prazo de presentación: 

Ata que expire o prazo para presentar a autoliquidación correspondente ao período impositivo no que se termine a obra de mellora enerxética obxecto de dedución.

* pódense deducir as facturas feitas a partir do 01/01/2020. O procedemento abrirase cando se abra o plazo da renda 2020.

LOGO PxR Galicia

Mellor reparar que tirar. Membros da REDE GALEGA PxR

 Mellor reparar que tirar. Membros da REDE GALEGA PxR.

Rede de Preparación para a Reutilización.

O obxectivo desta iniciativa é crear un espazo transversal de debate e colaboración en todos os ámbitos posibles (empresarial, educativo, social, institucional) mediante o que se facilite o intercambio de habilidades e coñecemento, ao tempo que estimula a creación de novos proxectos que contribúan á transición cara o modelo de economía circular na nosa comunidade.

 ANTIQUO.NOVO 

O Proxecto ANTIQUO.NOVO é unha iniciativa de AB Ingenieros que busca xerar sinerxías con restauradores e reparadores de mobles para recuperar mobiliario, pezas tradicionais e obxectos antigos procedentes das súas obras que poidan ter unha segunda vida.

Dentro da nosa actividade de restauración de vivendas tradicionais atopámonos, en ocasións, con pezas, obxectos ou mobles antigos que restaurados poderían volver ter unha segunda vida, ou tamén un valor no mercado de antigüidades. Este proxecto, aínda incipiente, busca xerar sinerxías con restauradores e reparadores de mobiliario antigo de Galicia.

A nosa inciativa está inscrita na Rede Galega PxR, co número de rexistro PxRGal-004/20.

PxR Galicia

Si eres restaurador ou restauradora, ou gustaríache restaurar mobles antigos, ponte en contacto connosco.

Na sección «Faino ti», atoparás recursos online para a reparación dos obxectos da túa vida cotiá, ademais de consellos cos que poderás aportar novos valores ás túas prendas de vestir ou aos mobles da túa casa ou negocio.

Aproveitar obxectos para crear produtos por medio da creatividade outorga un maior valor que o que tiña o obxecto orixinal e reduce a necesidade de novas materias primas para crear novos produtos.

atoparás recursos online para a reparación dos obxectos da túa vida cotiá, ademais de consellos cos que poderás aportar novos valores ás túas prendas de vestir ou aos mobles da túa casa ou negocio.

Aproveitar obxectos para crear produtos por medio da creatividade outorga un maior valor que o que tiña o obxecto orixinal e reduce a necesidade de novas materias primas para crear novos produtos.

 

subvenciones IGVS

Formación gratuita AUTONOMOS DIXITAIS

Formación gratuita AUTONOMOS DIXITAIS

AUTONOMOS DIXITAIS

A Xunta de Galicia lanza o proxecto “autónomos dixitais” para mellora do grao de preparación dos traballadores autónomos galegos e lles fornecer de competencias dixitais, amortecendo os perxuicios da crise do covid-19, que incidiu dun xeito directo sobre o xeito de comercializaren bens e servizos e onde o comercio eletrónico preséntase como a via mais axeitada para desenvolveren suas atividades. acharse inscrito como traballador autónomo constitue o único requisito para recibir esta formación gratuita, impartida via e-learning de xeito fácil e accesíbel.

Baixo o lema “Acelera o teu camiño cara a transformación dixital” impartiránse dous níveis de Curso, un de Fundamentos e outro de Especialista, poñendose de relevo a a importancia de desenvolver competencias dixitais.

Curso de Fundamentos para a creación dun proxecto de comercio electrónico
O impacto económico provocado pola pandemia causada polo Covid-19 é especialmente relevante entre as pemes e o persoal autónomo. As consecuencias directas estanse a producir neste momento e continuarán durante varios meses máis debido ao deterioro previsto da situación económica, que sen dúbida afectará á actividade e ás vendas futuras.
Ante este ambiente desfavorable, é necesario tomar medidas que sirvan para mellorar as perspectivas de recuperación no menor prazo de tempo posible. Neste sentido, o comercio electrónico experimentou un auxe importante e converteuse nunha canle empresarial clave para a supervivencia dos autónomos.

Toda a información aquí

Suíguenos en redes sociais se queres enterarte das últimas novas. Neste blog atoparás  temas de actualidade sobre Informe de Evaluación de los Edificioscertificado energéticoproyecto técnico de gasolineralicencias para abrir un localISCCalta vivienda turística…e moito máis.

licencia terraza bar

Licencia de terraza para bar

Licencia terraza bar y otros establecimientos. Ampliación de Licencia terraza bar durante Crisis COVID-19

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO

EN QUE CONSISTE?:

Obtención de la autorización municipal para instalar terrazas en espacios de uso público en alguna de las siguientes modalidades:

 • Terraza sin cerramiento estable: compuesta por elementos móviles y desmontables e sin cubierta fija o estable, incluidas las que cuenten con toldo enrollable en fachada.
 • Terraza con cerramiento estable: compuesta por elementos fijos y móviles, facilmente desmontables, cerrada en su totalidad o parte de su perímetro y cuberta.

Las autorizaciones podrán ser:

 • Autorización temporal: 1 de abril al 30 de septiembre (ambos inclusive).
 • Autorización anual: 1 de enero al 31 de diciembre (ambos inclusive).
DONDE SE HACE la Licencia terraza bar :

Registro de seguimiento (obtenga la carta de pago de tarifas, precios públicos y cajero municipal)

Organismo responsable: Sección de Licencias de Uso del Dominio Público.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? :

La persona que posee la licencia de actividad del establecimiento hostelero puede solicitar autorización para la instalación de la terraza. Los requisitos para obtener esta autorización serán:

 • Que la licencia de actividad está vigente. La solicitud se puede hacer si la licencia se está procesando, aunque no se puede otorgar hasta que esté en posesión de ella.
 • No tener deudas con la Tesorería Municipal (se verificará de oficio).
 • Tiene un seguro de responsabilidad civil e incendio que incluye la terraza.
ORGANISMO RESPONSABLE :

Ayuntamiento

PLAZO PARA SOLICITAR :

Plazo ordinario: del 1 de octubre al 15 de diciembre del año anterior a la instalación de la terraza.

Las solicitudes para licencia terraza bar, que se realicen fuera de estos plazos no se admitirán a trámite, salvo en los siguientes casos:
– establecimientos hosteleros con licencias de apertura posteriores.
– los establecimientos cuya licencia de apertura cambie de titularidad.
– las que se refieran a una regularización de una ocupación de hecho cuando su titular tenga interés en legalizar la situación y acredite, de forma fehaciente y simultánea a la solicitud, el pago de la correspondiente multa por la ocupación del espacio público realizada sin autorización, o por incumplimiento de la autorización otorgada.
– cuando se modifique la configuración del espacio público y ello posibilite la instalación
de la terraza.
– las que se refieran a la adecuación de mobiliario y elementos auxiliares de la terraza a las determinaciones y criterios establecidos en la presente Ordenanza.
En estos supuestos podrán formular la solicitud en cualquier momento.

¿QUÉ SE NECESITA para Licencia terraza bar? :

Registre una solicitud de autorización para la instalación de terrazas en espacios de uso público de acuerdo con el modelo oficial junto con la documentación necesaria que, para cada caso, establece la ordenanza municipal.

Horario de funcionamiento.-

El horario de funcionamiento de las terrazas será el siguiente:

a) El horario de inicio: Con carácter general será a las 8:00 horas.
En el caso de áreas peatonales con un horario habilitado para la realización de labores de carga y descarga, el inicio del horario de la instalación vendrá limitado por la finalización del horario establecido para dichas labores, en su caso. Esta circunstancia se especificará en la autorización administrativa.

b) El horario de cierre será:
-Durante los meses de mayo, junio y septiembre, de domingo a jueves a las 00:30 horas y viernes, sábados y vísperas de festivo a las 01:30 horas.
– Durante los meses de julio y agosto a las 02:30 horas.
– Durante el resto del año, del 1 de octubre al 30 de abril, de domingo a jueves a las 11:30 horas y los viernes, sábados y vísperas de festivo a las 00:30 horas.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN de la Licencia terraza bar.

Limitaciones.-

La autoridad municipal competente podrá, de manera suficientemente razonada, denegar la solicitud de estas instalaciones temporales en cualquiera de los siguientes supuestos:

– Que suponga perjuicio para la seguridad vial.
– Que por particulares características físicas o por razón del nivel o intensidad del tránsito peatonal, pueda resultar inconveniente desde el punto de vista de la seguridad de las personas, de su movilidad y accesibilidad.
– Que pueda incidir sobre la seguridad (evacuación ) de los edificios y locales próximos.
– Que dificulte la intervención de servicios públicos o privados en caso de emergencia,
tales como bomberos, ambulancias, etc.
– Que supongan deterioro del medio urbano o resulten inadecuadas o discordantes con su entorno.
– Que impida o dificulte gravemente el uso de servicios, equipamientos y/o mobiliarios
urbanos.
– Cualquier otra circunstancia similar de interés público.

Superficie autorizada.

La superficie máxima autorizada se conformará por el perímetro exterior total del conjunto de todos los elementos a instalar dispuestos para prestación de servicio, quedando asimismo delimitada en el plano detalle de la autorización.

Delimitación de la superficie ocupable.

1.- El Ayuntamiento, si lo considera necesario por razones de favorecimiento del tráfico peatonal, de seguridad, o meramente estéticas, podrá requerir al titular a establecer a su costa un sistema de señalización de la superficie máxima de ocupación autorizada.
2.- Dicho sistema nunca podrá suponer riesgo para los peatones, ni daño o alteración en el espacio público, debiendo cumplir con la normativa en materia de accesibilidad.

Desarrollo longitudinal.-

1.- El desarrollo longitudinal máximo de la terraza de cada establecimiento, incluidas sus protecciones laterales en su caso, no rebasará el frente de fachada del local soporte de la actividad principal.
Excepcionalmente, a juicio de los servicios técnicos, se podrá permitir que las instalaciones rebasen dicho frente siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
– En todo caso no podrá rebasar la fachada del edificio propio y de los dos colindantes.
– Cuando el desarrollo longitudinal tenga lugar junto a fachada, se deberá aportar documento que acredite la conformidad de las personas titulares de los derechos de los locales o fincas colindantes. La acreditación incluirá la manifestación del otorgamiento del permiso explícito, expreso y no condicionado, por toda la duración de la temporada en que pretenda instalarse la terraza.
– En el caso de instalaciones dispuestas junto al borde de la acera y cuando existan varios establecimientos que opten a la instalación de terraza, el espacio se repartirá, si procede, de forma proporcional a la longitud de las fachadas de los respectivos establecimientos.
– En calles peatonales, cuando el desarrollo longitudinal de las terrazas discurra por el eje de la vía y existan establecimientos hosteleros enfrentados, el espacio se repartirá de forma proporcional a la longitud de las fachadas de los establecimientos.

Ocupación en aceras para licencia terraza bar.

1.- La ocupación de la acera se establecerá en proporción al ancho total de la misma, garantizándose siempre un itinerario peatonal libre mínimo de 1,50 metros y sin que, en ningún caso, la superficie ocupada por la instalación pueda exceder del cincuenta (50%) por ciento de su anchura.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, el itinerario peatonal libre podrá ser ampliado a 1,80 metros o superior, a juicio de los servicios técnicos, cuando lo requiera la intensidad habitual o puntual del tránsito de viandantes, u por otras circunstancias que así lo aconsejen.
2.- El ancho mínimo de las aceras, sobre las que se permite la instalación de terrazas será de 2,50 metros, medidos desde la alineación oficial a la cara exterior del bordillo de la acera.
Excepcionalmente, y atendiendo a la intensidad del tránsito peatonal de la vía, podrán autorizarse, en aceras de 2,30 metros de anchura mínima, terrazas formadas únicamente por elementos de dimensiones reducidas, tales como mesas altas, mesas altas con dos taburetes, etc, dispuestos en sentido longitudinal. En todo caso debe quedar garantizado el cumplimiento del itinerario peatonal mínimo libre de 1,50 m.
3.- La instalación podrá colocarse junto a la fachada del establecimiento o en zona límite de acera con bordillo, preferentemente.
De situarse junto a la fachada deberá quedar delimitada mediante elementos de protección – de carácter móvil y desmontable – que permitan identificar el obstáculo a personas invidentes.
Caso de situarse en zona límite de acera con bordillo, los elementos de la terraza deberán separarse del borde de la acera, al menos, 40 cm, en aquellos supuestos en que coincida con plazas de aparcamiento o cuando así resulte necesario para la seguridad de los viandantes y el tráfico en general. La instalación deberá contar, además, con elementos de protección que puedan proporcionar la debida seguridad a criterio de los servicios técnicos.
Podrán autorizarse disposiciones distintas cuando lo solicite el interesado y/o existan razones especiales que así lo aconsejen, las cuales deberán ser valoradas, en cada caso por los servicios técnicos. En estos casos sólo se autorizará la instalación, cuando pueda situarse a corta distancia del establecimiento principal del que dependa, exista un fácil tránsito entre la misma y el local y su dependencia de éste último resulte fácilmente reconocible por cualquier usuario de la instalación.
4.- Cuando existan espacios ajardinados longitudinales formando parte de la acera, la anchura señalada en el apartado 2 del presente artículo, se referirá a la zona libre de ajardinamiento y destinada a tránsito peatonal.

DOCUMENTACION NECESARIA  para Licencia terraza bar

Con carácter general, las solicitudes de licencia terraza bar, u otros establecimientos, que se presenten deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Copia del documento nacional de identidad del interesado si es persona física o del número de identificación fiscal si es persona jurídica.

b) Fotocopia de la licencia municipal de apertura del establecimiento solicitante, o referencia a su expediente de otorgamiento. En caso de encontrarse en tramitación, fotocopia de la instancia de solicitud correspondiente, con expresión de fecha y número de registro de entrada.

c) Memoria descriptiva del tipo de ocupación que se va a realizar y relación detallada de todos los elementos de mobiliario y auxiliares que se pretenden instalar. Deberá indicarse: superficie a ocupar expresada en metros cuadrados, elementos de mobiliario, así como su clase, naturaleza, número, dimensiones, colores y características técnicas. Contendrá fotografías, infografías o catálogo, en su caso, de las características de los distintos elementos.

d) Documentación fotográfica de la fachada del establecimiento y del espacio exterior en que se pretenda situar la terraza.

e) Plano de situación o emplazamiento del establecimiento (cartografía municipal).

f)Plano de distribución en planta de la terraza a escala 1:50 ó 1:100 (tres ejemplares) en el que se refleje:
– el frente de la fachada del establecimiento y acceso/s al mismo
– elementos de mobiliario que se pretendan instalar colocados en disposición de servicio al usuario
– la superficie total a ocupar por los elementos que componen la terraza
– la geometría completa de la acera, calle o espacio público.
– franjas de itinerario peatonal libre
– ubicación de cualquier elemento situado en el área de influencia de la ocupación y que sea preciso contemplar a la hora de garantizar el espacio libre necesario para compatibilizar el resto de usos del espacio público, con indicación de la distancia existente entre la terraza y dichos elementos (pasos de peatones con sus rampas de acceso y bandas de identificación, elementos de señalización, y mobiliario y/o equipamiento urbano, accesos de inmuebles colindantes, salidas de emergencia, vados, registros y arquetas de servicios, paradas de transporte público, árboles y alcorques, zonas ajardinadas, etc)
Toda la información deberá reflejarse convenientemente acotada y con indicación de escala.

g) Documento acreditativo de la vigencia y de estar al corriente en el pago de la póliza de
responsabilidad civil.

h) Autoliquidación de las tasas correspondientes.

i) Acreditación documental de la conformidad de los titulares de los derechos de las fincas o locales colindantes en el supuesto previsto en el artículo 10.1 para el caso en que las terrazas discurran junto a fachada.

j) La documentación específica que en su caso se exija en el anexo para determinadas
instalaciones ( tarima, instalación eléctrica, calefactores, etc) .

En las terrazas con cerramiento estable, se deberá aportar, además de lo establecido en los apartados anteriores, la siguiente:

a) Estudio firmado por técnico competente (tres copias) que contendrá, en función de la
complejidad de la instalación pretendida:

a.1.) Memoria, en la que se incluirá, además de lo indicado en el aptdo 2.c) de este artículo, una descripción pormenorizada de las características de la instalación de la terraza y en la que se acreditará expresamente el carácter desmontable.

a.2.) Planos: se incluirán tantos planos como sean necesarios, para la definición en detalle de los elementos que se pretendan instalar. Al menos, será necesario incluir, en función de cada caso concreto, los siguientes (además de la indicada en el aptdo. 2.e)):
– Planta general.

– Plano de planta de los elementos de cubrición superior, en su caso, en el que se reflejen pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.

– Alzados (laterales, frontal y posterior) y secciones.

– Planos de estructura, en los que se reflejará, específicamente, el sistema de sujeción
o apoyo, en su caso.

– Planos de instalaciones, en su caso.

– Planos de detalles. Se presentarán tantos como sea necesario para permitir la correcta ejecución de la terraza solicitada, prestando especial atención a los detalles de uniones y nudos entre elementos estructurales.

a.3.) Anejo de cálculo de la estructura, cuyo contenido será el establecido en la normativa vigente de aplicación. En este documento se incluirán las exigencias relativas a la capacidad portante, aptitud al servicio, acciones y combinaciones consideradas, coeficientes de seguridad, comprobación de los estados límites y de estabilidad (pandeo), seguridad frente al vuelco, deslizamiento y levantamiento.

a.4.) Justificación acerca de la adecuación de la instalación pretendida a la vigente en
materia de prevención y extinción de incendios, evacuación, estabilidad y clasificación de productos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego.
Asimismo, se indicará expresamente, en su caso, que las instalaciones (tales como
climatización, iluminación,etc) se proyectan conforme a normativa vigente.

b) Documento de autoliquidación e ingreso de la fianza establecida en los casos previstos.

c).-Una vez realizada la instalación, se aportará un certificado de fin de instalación, firmado por técnico competente.

Si la documentación no estuviera visada se deberá acompañar declaración expresa del autor de la documentación.

4.- En el caso de terrazas situadas en espacios privados de uso público se incluirá además como documentación específica:

* documento acreditativo de la autorización de los titulares del emplazamiento

l. En caso de que el titular del espacio sea una Comunidad de Propietarios la autorización para su uso deberá estar suscrita por el representante legal de la misma mediante acuerdo adoptado al efecto.

NORMATIVA RELACIONADA

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO de A Coruña.

Ordenanza Municipal Reguladora de la instalación de las terrazas en la vía pública de Vigo.

 Ordenanza reguladora de las terrazas y quioscos de hostelería de Santiago de Compostela

Ampliación de Licencia terraza bar durante Crisis COVID-19

Ampliación de terrazas na Coruña.

Ampliación de terrazas en Vigo.

subvenciones IGVS

Subvenciones para mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas

Subvenciones para mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas

Objeto

Esta resolución tiene por objeto convocar para el año 2020 las subvenciones de los siguientes programas para actuaciones de rehabilitación:

Programas de fomento de la mejora de la eficacia energética y sostenibilidad y de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021 (en adelante, Plan 2018-2021), con carácter plurianual, que se tramitarán con el código de procedimiento VI422E.

La concesión de las subvenciones recogidas en esta resolución se tramitará por el procedimiento de concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito disponible previsto en la convocatoria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Bases reguladoras

Las bases reguladoras de las subvenciones objeto de esta convocatoria están recogidas en las siguientes disposiciones.

Resolución de 15 de julio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de los programas de fomento de mejora de la eficacia energética y sostenibilidad y de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se convocan para el año 2019, con carácter plurianual, código de procedimiento VI422E, publicada en el Diario Oficial de Galicia (en adelante, DOG) núm. 143, de 30 de julio.

Actuaciones subvencionables.

1. Se considerarán actuaciones subvencionables de la línea A) para el fomento de la mejora de la eficacia energética y de la sostenibilidad de las viviendas las siguientes:

a) La mejora de la envolvente térmica de la vivienda o del edificio para reducir su demanda energética de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones en fachada, cubierta o cualquier paramento de dicha envolvente, de mejora de su aislamiento térmico; la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos y el cerramiento o acristalamiento de las terrazas con techo u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento.

b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío; la instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética; el aislamiento térmico de las instalaciones de distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de sistemas de enfriado gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de renovación y la conexión de viviendas a redes de calor y frío existentes, entre otros.

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables, como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica de la vivienda. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema o equipo de energía renovable, como paneles solares térmicos y soluciones integrales de aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por la vivienda, o la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.

Para la justificación de la demanda energética y del consumo de energía primaria no renovable en la situación previa y posterior a las actuaciones señaladas en las letras a), b) y c), se deberá utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por los ministerios con competencias en fomento y energía, turismo y/o agencia digital, que se encuentran en el Registro general de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Con estas actuaciones se deberá conseguir una reducción de la demanda energética anual global sobre la situación previa de, al menos, un 35 % en las zonas D y E y, un 25 % en la zona C, correspondientes a las zonas de clasificación climática establecidas en el Código técnico de la edificación (en adelante, CTE). Dicha reducción se podrá alcanzar de forma conjunta o complementaria, de calefacción y refrigeración referida a certificación energética. A estos efectos las actuaciones señaladas en las letras b) y/o c) deberán realizarse siempre conjuntamente con una actuación de las señaladas en la letra a).

d) Las actuaciones que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el documento básico del CTE protección contra el ruido (DB-HR).

La justificación de la mejora de protección contra el ruido se podrá realizar mediante las opciones del DB-HR o con una medición de la situación posterior a la actuación elaborada por un laboratorio o entidad, de acuerdo con el artículo 10.3 del Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia.

e) Las actuaciones que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el documento básico del CTE de salubridad (DB-HS) o, en su defecto, las que afecten a elementos cuyo tratamiento permita reducir de forma efectiva en el interior de la edificación el promedio anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3 o en las que, sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial, al menos, en un 50 %.

La justificación de estas mejoras se hará mediante los procedimientos que se establezcan en el documento básico del CTE de salubridad (DB-HS) o, en su defecto, en virtud de las mediciones de comprobación de los correspondientes niveles, de acuerdo con lo establecido en las guías de seguridad 11.01 y 11.04, del Consejo de Seguridad Nuclear.

2. En los edificios de tipología residencial colectiva, además de las anteriores actuaciones, serán subvencionables las siguientes:

a) La mejora de la eficacia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, generalizando, por ejemplo, la iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de acceso y regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural.

Para la justificación de la demanda energética y del consumo de energía primaria no renovable en la situación previa y posterior a esta actuación, se deberá utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por los ministerios con competencias en fomento y energía, turismo y/o agencia digital, que se encuentran en el Registro general de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Con esta actuación se deberá alcanzar una reducción de la demanda energética anual global sobre la situación previa de, al menos, un 35 % en las zonas D y E y, un 25 % en la zona C, correspondientes a las zonas de clasificación climática establecidas en el CTE. Dicha reducción se podrá alcanzar de forma conjunta o complementaria, de calefacción y refrigeración referida a certificación energética. A estos efectos, esta actuación deberá realizarse siempre conjuntamente con una actuación de las señaladas en este apartado tres, 1.a).

b) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y pluviales en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.

c) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de las edificaciones.

d) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela, al objeto de mejorar la permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.

e) Las actuaciones que fomenten la movilidad sostenible en los servicios y en las instalaciones comunes de los edificios o urbanizaciones, tales como la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos o la adecuación de zonas e instalaciones de aparcamientos de bicicletas.

f) Las instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales.

g) La instalación de sistemas de domótica y/o sensórica.

3. Se considerarán actuaciones subvencionables de la línea B), para el fomento de la conservación, las siguientes actuaciones:

a) Las relativas al estado de conservación de la cimentación, de la estructura y de las instalaciones.

b) Las relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos de desamiantado.

c) Las relativas a la adecuación interior de la vivienda unifamiliar, agrupada en fila o en edificio de tipología residencial colectiva, a las condiciones mínimas de funcionalidad, habitabilidad, seguridad y higiene legalmente exigidas.

4. Se considerarán subvencionables de la línea B), para la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad, las siguientes actuaciones:

a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial correspondiente.

b) La instalación o dotación de productos de apoyo, tales como grúas o artefactos análogos, que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del edificio, en su caso, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares.

c) La instalación de elementos de información o de aviso, tales como señales luminosas o sonoras, que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y en el interior de las viviendas.

d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.

e) La instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de personas mayores o con discapacidad.

f) Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior de las viviendas unifamiliares o en edificios de tipología residencial colectiva, así como en sus vías de evacuación. Se incluyen obras dirigidas a la ampliación de espacios de circulación dentro de la vivienda que cumplan con las condiciones del CTE en lo referido a la vivienda accesible, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad en baños y cocinas.

g) Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en el documento básico del CTE de seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA).

Plazo

Plazo de presentación: ABIERTO

27/02/2020 – 26/03/2020

17/04/2020 – 26/04/2020

Se abre el plazo de solicitudes hasta el 26-04-2020, en los términos previstos en la  Resolución do director xeral do IGVS, del 5 de abril de 2020.

¿A quién va dirigido?

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas de estos programas para esta convocatoria:

a) Las personas físicas, ya sean propietarias de viviendas unifamiliares, de edificios de tipología residencial colectiva y de las viviendas ubicadas en estos edificios.

b) Las comunidades de personas propietarias, así como las agrupaciones de comunidades de personas propietarias, constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal.

c) Las agrupaciones de personas propietarias.

d) Las personas físicas inquilinas de una vivienda que asuman, en virtud de un acuerdo con la persona arrendadora, el coste de las actuaciones de rehabilitación que correspondan a cambio del pago de la renta.

2. Para que las personas físicas sean beneficiarias deberán poseer la nacionalidad española o tener la residencia legal en España, en el caso de las personas extranjeras.

3. No podrán obtener la condición de personas o entidades beneficiarias aquellas que estén incursas en alguna de las causas previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, o a quien se le haya revocado alguna de las ayudas contenidas en este o en anteriores planes de vivienda por causas imputables a la persona o entidad solicitante.

4. En caso de que la persona o la entidad solicitante sea una comunidad, una agrupación de comunidades de personas propietarias o una agrupación de personas propietarias, los requisitos señalados en los apartados anteriores deberán ser cumplidos por todos sus miembros.

5. Las personas y/o las entidades beneficiarias deberán destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de una comunidad, de una agrupación de comunidades de personas propietarias o de una agrupación de personas propietarias, esta regla resultará igualmente de aplicación, con independencia de que tanto el importe de esta como el coste de las obras deba repercutirse en las personas propietarias de viviendas y locales, de conformidad con las reglas previstas en la legislación de propiedad horizontal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la comunidad o de la agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias incurra en una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en el artículo 10.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, no se atribuirá a dicha persona propietaria la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorratearía entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias.

Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

La personas y/o entidades beneficiarias tendrán las obligaciones recogidas en el ordinal vigésimo quinto de la Resolución de 15 de julio de 2019 por la que se establecen sus bases reguladoras

Documentación para la presentación

1. La solicitud se realizará mediante la presentación del formulario que se incorpora como anexo I a esta resolución (código de procedimiento VI422E). Deberá dirigirse al área provincial del IGVS donde esté ubicada la vivienda o el edificio.

2. En este formulario constan como de obligada consignación los siguientes campos: datos del edificio o vivienda que se va a rehabilitar, resumen valorado de las actuaciones de rehabilitación previstas y anualidades de ejecución. Aquellas solicitudes que sean presentadas sin consignar los citados campos obligatorios no serán admitidas a trámite.

3. Con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la representación de la persona que actúe en nombre de la persona física o entidad solicitante, en su caso. La representación deberá acreditarse a través del modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o por cualquier otro medio válido en derecho. El modelo normalizado se puede descargar en el siguiente enlace: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos.

b) En caso de que la solicitante sea una persona física o una agrupación de personas propietarias, que no consten como titulares catastrales, escritura pública, nota simple registral o cualquier otro documento que acredite la titularidad de la vivienda.

c) En el caso de las comunidades o agrupaciones de comunidades de personas propietarias, copia de la escritura de la división horizontal.

d) Proyecto técnico o, si no fuese preciso para la autorización de las obras, memoria descriptiva de las actuaciones a realizar, con el contenido señalado en el punto 5º del ordinal octavo de las bases reguladoras.

e) Informe técnico con fecha anterior a la presentación de la solicitud de ayuda que acredite la necesidad de la actuación, salvo que la justificación de la actuación se acredite en el proyecto técnico o en la memoria descriptiva de las actuaciones.

f) Para las actuaciones de la línea A), certificación de la demanda energética o, en su caso, del consumo de energía no renovable previa a la actuación y, en su caso, los restantes documentos justificativos señalados en el ordinal noveno de las bases reguladoras.

g) Certificado del inicio de las obras, en el caso de obras iniciadas con anterioridad a la fecha de la publicación de la resolución de la convocatoria.

h) Licencia municipal de obras, en caso de que sea necesaria por la actuación que se va a realizar. En el supuesto de no contar aún con la licencia, se aportará la correspondiente solicitud de licencia.

i) Comunicación previa al ayuntamiento, cuando la actuación no esté sometida a licencia. En el caso de haber transcurrido más de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de la presentación de la comunicación previa al ayuntamiento, esta deberá venir acompañada de una declaración responsable de la persona o entidad promotora de la actuación de no haber sido requerida para su subsanación.

j) En el caso de edificios y viviendas declarados bien de interés cultural (en adelante, BIC), catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente, documentación justificativa de estas circunstancias.

4. En caso de que la solicitante sea una persona física propietaria o inquilina de una vivienda unifamiliar o de una vivienda en edificio de tipología residencial colectiva, una comunidad o agrupación de comunidades de personas propietarias o agrupación de personas propietarias, deberán presentar, además, en su caso, la documentación siguiente:

a) Anexo VI (código de procedimiento VI422E), de declaración responsable y comprobación de datos de las personas partícipes en las obras e interesadas en la subvención y de las personas integrantes de sus unidades de convivencia (deben presentarse tantos anexos VI como viviendas partícipes e interesadas en la subvención se señalen en los anexos I y VIII).

b) Anexo VII (código de procedimiento VI422E), de declaración responsable de ingresos de las personas integrantes de la unidad de convivencia de las personas participes en las obras e interesadas en la subvención, en caso de no estar obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (en adelante, IRPF), acompañada de la siguiente documentación:

– Certificado de retribuciones y retenciones de la empresa o empresas en las que estuviese de alta en dicho ejercicio.

– Certificado de pensiones o prestaciones periódicas emitido por el correspondiente organismo oficial, en caso de no ser otorgadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS).

– Certificado de las entidades bancarias de rendimientos del capital mobiliario.

c) Certificado de discapacidad de la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de comunidades o agrupaciones de comunidades de personas propietarias o de las agrupaciones de personas propietarias, que participen en las obras y estén interesadas en la subvención y/o de las personas integrantes de sus unidades de convivencia, en el caso de no ser emitido por la Xunta de Galicia.

d) Copia del contrato de alquiler en la vivienda objeto de la actuación, con indicación de su referencia catastral, para el caso de personas inquilinas promotoras de la actuación.

e) Acuerdo firmado con la persona propietaria donde conste la autorización para ejecutar las obras y que la persona inquilina asume el coste de las mismas, a cambio del pago de la renta. En este acuerdo deberá constar expresamente que entre las partes no existe parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad o de afinidad ni que son socias o partícipes de ninguna entidad conjunta.

f) Anexo VIII (código de procedimiento VI422E), de certificado del acuerdo de la comunidad o agrupación de comunidades de personas propietarias, o del acuerdo de la agrupación de personas propietarias, de solicitar la correspondiente ayuda, de nombrar a la persona que las represente en la tramitación del expediente y que, además, contenga el número de viviendas y la superficie total construida de los locales comerciales partícipes en las obras e interesados en la subvención, con indicación de su referencia catastral.

g) Anexo IX (código de procedimiento VI422E), de declaración responsable y comprobación de datos de las personas inquilinas y/o moradoras que no participen como promotoras de la actuación o propietarias que participen en las obras y no estén interesadas en la subvención, solamente en aquellos supuestos en los que no se acredite el destino previo de la/s vivienda/s como domicilio habitual y permanente exigido en los apartados 2 y 3.b) del ordinal octavo de las bases reguladoras.

5. En caso de que la persona promotora sea una persona propietaria única de un edificio de tipología residencial colectiva, deberá presentar, además, la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa de la necesidad de realojo de las personas inquilinas para realizar la rehabilitación objeto de la solicitud de subvención, en el caso de no cumplir el requisito de residencia establecido en el apartado 3.b) del ordinal octavo de las bases reguladoras.

b) Compromiso de destinar las viviendas objeto de rehabilitación al domicilio habitual de sus personas inquilinas.

 Comprobación de datos.

1. Para tramitar este procedimiento se consultarán automáticamente los datos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) Documento nacional de identidad (en adelante, DNI) o número de identidad de extranjero/a (en adelante, NIE) de la persona solicitante y de las personas integrantes de su unidad de convivencia, en su caso, así como de las personas propietarias o inquilinas de una vivienda o local del edificio, partícipes en las obras e interesadas en la subvención y de las personas integrantes de sus unidades de convivencia, en su caso.

b) Número de identificación fiscal (en adelante, NIF) de la entidad solicitante.

c) DNI/NIE de la persona representante.

d) NIF de la entidad representante.

e) Certificado de empadronamiento de la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de comunidades y agrupaciones de comunidades de personas propietarias o por la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras e interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia.

f) Certificados de empadronamiento de las personas inquilinas y/o moradoras que no participen como promotoras de la actuación, o propietarias que participen en las obras y no estén interesadas en la subvención, en su caso.

g) Certificados acreditativos de no tener deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT), con la Seguridad Social y/o con la Comunidad Autónoma de Galicia de la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de la comunidad de personas propietarias, de la agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras y estén interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia.

h) Certificado de la renta expedido por la AEAT de la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de comunidades o agrupaciones de comunidades de personas propietarias o por la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras e interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia.

i) Certificado del nivel de renta expedido por la AEAT de la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de comunidades o agrupaciones de comunidades de personas propietarias o por la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras e interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia.

j) Certificado catastral de titularidad correspondiente a la persona solicitante o, en su caso, a las personas que sean miembros de la comunidad de personas propietarias, de la agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras y estén interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia.

k) Consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales de la vivienda o viviendas en que se van a llevar a cabo las actuaciones que acredite su uso y el año de construcción, para las actuaciones promovidas por comunidades o por agrupaciones de comunidades de personas propietarias o por agrupaciones de personas propietarias o por la persona física propietaria.

l) Consulta de bienes inmuebles.

m) Permiso de residencia legal de la persona solicitante, cuando sea extranjera, en caso de que hagan constar en la solicitud que le es de aplicación esta circunstancia.

n) Certificado de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, incapacidad temporal y maternidad del INSS de la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de la comunidad de personas propietarias, de la agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras y estén interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia, en caso de que hagan constar en la solicitud que le es de aplicación esta circunstancia.

ñ) Certificado de las percepciones de la renta de integración social de Galicia de la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de la comunidad de personas propietarias, de la agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras y estén interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia, en caso de que hagan constar en la solicitud que le es de aplicación esta circunstancia.

o) Importes de las prestaciones de desempleo percibidas por la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de la comunidad de personas propietarias, de la agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras y estén interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia, en caso de que hagan constar en la solicitud que le es de aplicación esta circunstancia.

p) Certificado acreditativo de la discapacidad, para el supuesto de que el documento deba ser expedido por la Xunta de Galicia, de la persona solicitante o, en su caso, de las personas que sean miembros de la comunidad de personas propietarias, de la agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias, que participen en las obras y estén interesadas en la subvención, así como de las personas integrantes de sus unidades de convivencia en las cuales concurra dicha circunstancia y hagan constar en la solicitud que le es de aplicación. En el supuesto de tratarse de un documento no expedido por la Xunta de Galicia, deberá aportarse la correspondiente documentación.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente habilitada en los anexos I, VI y IX (código de procedimiento VI422E) y aportar los documentos.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas que presenten los documentos correspondientes.

Requisitos

1. Para poder ser subvencionables, las actuaciones deberán ser realizadas en viviendas unifamiliares, en edificios de tipología residencial colectiva o en las viviendas ubicadas en estos edificios, siempre que estuvieran finalizados antes del 1 de enero de 1996.

2. Será requisito específico de las actuaciones que se realicen en las viviendas unifamiliares o en las viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva que estas constituyan el domicilio habitual y permanente de sus personas propietarias o, en su caso, de las personas inquilinas o moradoras, en el momento de presentar la solicitud de este programa, lo que se acreditará con el correspondiente certificado de empadronamiento.

3. Serán requisitos específicos de las actuaciones que se realicen en edificios de viviendas de tipología residencial colectiva los siguientes:

a) Que, al menos, el 70 % de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda, excluida la planta baja y/o plantas inferiores, si tiene o tienen otros usos compatibles.

b) Que, al menos, el 50 % de todas las viviendas del edificio constituyan el domicilio habitual de las personas propietarias, inquilinas o moradoras en el momento de solicitar las ayudas. No se tendrá en cuenta este requisito cuando se trate de una persona propietaria única que hubiese tenido que proceder al realojamiento de las personas inquilinas para efectuar la rehabilitación, si bien deberá justificar esta circunstancia, así como el compromiso de destinar las viviendas objeto de la rehabilitación al domicilio habitual de las personas inquilinas.

c) Que las actuaciones cuenten con el acuerdo de ejecutar las obras de la comunidad o agrupación de comunidades de personas propietarias o de la agrupación de personas propietarias. Este requisito no se exigirá cuando la propiedad del edificio corresponda a una sola persona, física o jurídica.

4. Las resoluciones de convocatoria podrán incluir requisitos específicos relativos al inicio y a la finalización de las actuaciones de rehabilitación.

5. Para la obtención de estas ayudas es necesario que se presente el proyecto de las actuaciones a realizar. Si este no es preciso para la autorización de las obras, se presentará una memoria donde se justifique la adecuación de la actuación al Código técnico de la edificación (en adelante, CTE) y la demás normativa de aplicación. En la memoria se identificará el edificio o vivienda a rehabilitar, se describirán las actuaciones a realizar, la justificación de su necesidad y deberá incluir fotografías donde se muestren los elementos que se rehabilitarán, así como el presupuesto desglosado y detallado de la inversión. La memoria deberá estar firmada por técnico/a competente, siendo este el/la profesional con capacidad técnica suficiente para redactar el presupuesto, dirigir o ejecutar la obra.

6. Cuando sobre un mismo elemento o sistema constructivo se soliciten ayudas que resulten subvencionables por las dos líneas de ayudas, deberán identificarse y desglosarse, debiéndose adscribir a una sola de las dos líneas. En el supuesto de que se hubiesen solicitado ayudas de la línea A) y no se consiga la reducción energética exigida, se tramitará como solicitud de ayudas de la línea B), si se cumplen el resto de los requisitos exigidos.

7. El plazo para ejecutar las obras vendrá fijado en la resolución de concesión de la subvención, sin que pueda exceder de venticuatro meses, contados desde la fecha de notificación de la citada resolución. Este plazo se podrá ampliar excepcionalmente hasta los ventiséis meses, mediante resolución del órgano concedente, previa solicitud de la persona o entidad interesada, cuando se trate de obras de la línea A), para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en los edificios de tipología residencial colectiva, o de actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.

Cuando el plazo de ejecución fijado en la resolución de concesión hubiese sido inferior al señalado en el párrafo anterior, este podrá ampliarse hasta el citado plazo máximo, previa solicitud de la persona o entidad interesada, si concurriesen causas que la justifiquen y siempre que se cuente con la correspondiente dotación presupuestaria.

8. En las solicitudes de las ayudas, las personas y las entidades solicitantes harán constar las anualidades en las que pretenden ejecutar las actuaciones, con el importe del presupuesto imputable a cada ejercicio, lo cual será vinculante a los efectos de la concesión de la ayuda y de su pago, salvo en el supuesto de que se hubiese solicitado un reajuste de anualidades, en cuyo caso se estará a lo establecido en el punto 7 del ordinal vigésimo tercero.

9. A los efectos de la determinación del coste total de las actuaciones subvencionables se podrán incluir, además, las actuaciones preparatorias que se hayan realizado antes de la fecha de la presentación de la solicitud tales como el coste de la redacción de los proyectos, los honorarios de las personas profesionales que intervengan, los informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. En el coste total de las obras no se incluirán los gastos derivados de impuestos, tasas y tributos. En la resolución de convocatoria se establecerán los límites temporales para subvencionar, en su caso, los costes correspondientes a la ejecución de obras que hubiesen sido facturados y abonados con anterioridad a su publicación.

10. El coste de las actuaciones subvencionables, incluyendo los gastos señalados en el punto anterior, no podrán superar los costes medios del mercado, los cuales se determinarán de conformidad con la última edición publicada de la Base de precios de la construcción de Galicia o normativa que la sustituya.

11. En las actuaciones de reparación, rehabilitación o conservación de fachadas, carpintería exterior o cubierta de las edificaciones se seguirán los criterios fijados en la Guía de color y materiales elaborada por la Xunta de Galicia.

Enlace a la sede electrónica.

IGAPE AXUDAS

AYUDAS A PROYECTOS DE REORGANIZACION PRODUCTIVA PARA LA FABRICACION DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

AXUDAS AOS PROXECTOS DE REORGANIZACIÓN PRODUTIVA PARA A FABRICACIÓN DE EQUIPAMENTO SANITARIO

IG276 – AXUDAS AOS PROXECTOS DE REORGANIZACIÓN PRODUTIVA PARA A FABRICACIÓN DE EQUIPAMENTO SANITARIO

Finalidade / Obxectivo

1. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que permitan a reorganización produtiva das empresas galegas para abordar a fabricación de calquera equipamento de utilidade na loita fronte ao Covid 19, nalgún dos seguintes ámbitos:

• Téxtiles sanitarios.
• Equipos de protección individual (mascarillas, cortinas, traxes, gorros, luvas,…).
• Kits e consumibles de diagnose.
• Alcoles e desinfectantes sanitarios.
• Dispositivos de intervención ou tratamento.
• Ventiladores ou das súas compoñentes.
• Elementos para a desinfección.
• Fabricación de maquinaria para a produción destes bens
• Outros equipamentos necesarios para a prevención e loita contra o COIVID-19 ou o tratamento da enfermidade.

2. Para poderen optar a subvención, despois da valoración do cumprimento de requisitos da solicitante e da proposta por parte da Área de Competitividade do Igape, os proxectos deberán ser obxecto de validación por parte do Comité de Fabricación de Equipamento Sanitario, aprobado mediante Consello da Xunta de data 17 de marzo de 2020.

Tipos de apoio

Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva. Réxime de minimis.

Beneficiarios potenciais

1. Pequenas e medianas empresas, galegas ou cun centro de traballo en Galicia, que desenvolvan nun centro de traballo localizado na Comunidade Autónoma de Galicia un proxecto de fabricación de equipamento sanitario nos termos do artigo 1.

2. Poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

3. Poderán ser subvencionables os proxectos de fabricación presentados por empresas de calquera sector de actividade excluíndose os seguintes:

a) Empresas que operan nos sectores da pesca e da acuicultura.
b) Empresas dedicadas á produción primaria de produtos agrícolas.
c) Empresas que operan no sector da transformación e comercialización de produtos agrícolas cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas, ou cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a totalidade da mesma se repercuta aos produtores primarios
d) Actividades relacionadas coa exportación a terceiros países ou Estados membros, é dicir, as axudas directamente vinculadas ás cantidades exportadas, ao establecemento e a explotación dunha rede de distribución ou a outros gastos correntes vinculados á actividade exportadora.
e) As axudas condicionadas á utilización de produtos nacionais en lugar de importados.

4. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei, as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea e as que incorran en circunstancias para considerar unha empresa en crise de acordo á normativa comunitaria de aplicación.

Sectores incentivables

Calquera sector de actividade excluíndose os seguintes:

a) Empresas que operan nos sectores da pesca e da acuicultura.
b) Empresas dedicadas á produción primaria de produtos agrícolas.
c) Empresas que operan no sector da transformación e comercialización de produtos agrícolas cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas, ou cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a totalidade da mesma se repercuta aos produtores primarios
d) Actividades relacionadas coa exportación a terceiros países ou Estados membros, é dicir, as axudas directamente vinculadas ás cantidades exportadas, ao establecemento e a explotación dunha rede de distribución ou a outros gastos correntes vinculados á actividade exportadora.
e) As axudas condicionadas á utilización de produtos nacionais en lugar de importados.

Cualificación requerida do proxecto

1. Os proxectos terán que ser validados polo Comité de Fabricación de Equipamento Sanitario, aprobado mediante Consello da Xunta de data 17 de marzo de 2020.

2. Os proxectos terán que propoñer a obtención rápida dunha primeira remesa de produtos cuantificable, en todo caso, antes do 10 de xullo de 2020.

3. Ao remate do prazo de execución, os produtos deberán estar certificados ou cando menos xustificar a presentación da solicitude de certificación oficial.

Investimentos ou gastos computables

1. Serán subvencionables os investimentos e gastos que estean vinculados ao proxecto e que se materialicen nos conceptos que se relacionan a continuación.

– Bens de equipo: maquinaria de proceso, instalacións específicas para a actividade subvencionable, equipos e medios de transporte interno, medios de protección do ambiente e outros bens de equipamento.

– Outros investimentos en activos fixos materiais.

– Activos intanxibles relacionados directamente co proceso produtivo (ou co de prestación de servizos, se é o caso).

– Aprovisionamentos e adquisición de materiais necesarios para fabricar o equipamento sanitario descrito no artigo 1.

– Asistencias técnicas para a identificación e control das especificacións técnicas e/ou certificación e homologación de produto necesarias para que o anterior equipamento sanitario poida ser utilizado inmediatamente despois da súa produción.

2. Os activos poderán ser adquiridos en propiedade ou utilizarse en réxime de arrendamento durante o período de execución do proxecto. Neste caso, o custo subvencionable será o importe das cotas periódicas sen recargos, xuros ou outros custos adicionais.

3. Os custes de adquisición de activos de segunda man poderán ser subvencionables sempre que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que conste unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e de que non foron obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria
b) O prezo non sexa superior ao valor de mercado e sexa inferior ao custo dos bens novos similares, para o cal deberá achegarse certificado de taxador independente.

4. Os bens, materiais e servizos obxecto do proxecto deberán ser contratados a terceiros. Os provedores non poderán estar asociados nin vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores, entendéndose esta vinculación nos termos especificados no artigo 43.2 do Decreto 11/2009.

5. Quedan excluídos os investimentos e gastos non directamente relacionados e vinculados coa finalidade do proxecto a executar segundo se define no artigo 1 destas bases.

6. Non serán subvencionables o IVE nin outros impostos recuperables.

O período de execución dos investimentos subvencionables denomínase prazo de execución do proxecto e abarcará abarcará desde a entrada en vigor do Real Decreto 463/2020 polo que se declara o estado de alarma (14 de marzo de 2020) ata o 30 de outubro de 2020. Calquera gasto realizado fóra deste período non será subvencionable. No caso de que os proxectos estiveran comezados na data de presentación da solicitude, non poderán estar rematados materialmente ou executados integramente antes da devandita solicitude

Cando o importe subvencionable supere os 15.000 euros o beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores independentes (do solicitante e entre si) con carácter previo á contratación da prestación do servizo ou da adquisición do ben, agás que a adquisición se realizara despois do 14 de marzo de 2020 e antes da presentación da solicitude ou que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de provedores que as realicen, presten ou subministren. Neste caso, presentarase un escrito acreditativo desta circunstancia, asinado polo representante legal ou por un experto independente.

Contía das axudas

A contía da axuda será do 75 % dos importes indicados nos investimentos subvencionables, co límite máximo de 100.000 euros por empresa ou o importe máximo de minimis que poida recibir de acordo co que establece o Regulamento (UE) 1407/2013.

No caso de que o produto non acade a certificación ou homologación téndose solicitado, considerarase un incumprimento parcial, reducíndose a subvención ao 40 % do importe subvencionable.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e rematará o 10 de xullo de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Incompatibilidades

Estas axudas son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas sempre que a contía das axudas acumuladas non supere o 100% dos custos subvencionables aprobados. Non obstante, unha operación poderá recibir axuda dun ou varios Fondos EIE ou dun ou varios programas e de outros instrumentos da Unión, a condición de que o gasto declarado nunha solicitude de pago correspondente a un dos Fondos EIE non se declare para solicitar axuda doutro Fondo ou instrumento da Unión, ou axuda do mesmo Fondo no marco dun programa operativo distinto. O importe do gasto que deberá consignarse nunha solicitude de pago dun Fondo EIE pode ser calculado para cada Fondo EIE e para o programa ou programas de que se trate a pro rata, conforme ao documento no que se establezan as condicións da axuda.

O Regulamento (UE) 1407/2013 limita a 200.000 euros as axudas en réxime de minimis concedidas a unha mesma empresa nun período de 3 anos.

Referencia lexislativa

Resolución do 13 de abril de 2020 (DOG Nº72 do 15/04/2020) – Bases reguladoras e convocatoria 2020

Información e tramitación en

* Información:
– No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 900 81 51 51 ou 981 54 11 47
– A través de www.igape.es ou en informa@igape.es
– Nas oficinas territoriais telefónicamente.

* Tramitación:
A solicitude presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) que se obterá de xeito obrigatorio na aplicación informática http://www.tramita.igape.es

Unha vez xerada a solicitude deberá presentarse obligatoriamente por vía electrónica. Para achegar xunto co formulario de solicitude os documentos en formato electrónico o solicitante deberá previamente dixitalizar os documentos orixinais obtendo arquivos en formato PDF (máx. 4 MB). O asinante deberá posuír un certificado dixital en vigor baixo a norma X.509 V3 válido e será necesario que o asinante da solicitude teña a representación legal da empresa ou entidade solicitante.

A solicitude deberá presentarse xunto coa seguinte documentación complementaria:

a) Escritura ou documento xuridicamente válido de constitución, estatutos debidamente inscritos no rexistro competente, modificacións posteriores destes e acreditación da representación con que se actúa, no caso de entidades non inscritas no Rexistro Mercantil.

b) Memoria descritiva do proxecto, que deberá ser cuberta no formulario electrónico de solicitude, e deberá conter unha descrición dos seguintes aspectos:

– Capacidade técnica e experiencia da empresa para o desenvolvemento do proxecto e para acadar o obxectivo proposto. Recursos e capacitación do persoal.
– Exposición razonada da capacidade de produción de equipamento sanitario a acadar co proxecto e características técnicas dese equipamento.
– Correspondencia entre os investimentos e gastos propostos coa posta en marcha do proceso produtivo novo ou adaptado. Xustificación razonada.
– Prazo estimado de posta en marcha da produción e periodificación do resultado: previsión da obtención da primeira e seguintes remesas de produtos.
– Posibilidade de exportación dos equipamentos sanitarios fabricados
– Posibilidade de que o novo proceso produtivo se constitúa nunha nova liña de produción estable na empresa.ou alternativas de utiización do equipamento adquirido na actual ou en futuras liñas de produción unha vez rematada a necesidade ocasionada pola emerxencia sanitaria.
– Posibilidades reais de utilización dos equipamentos producidos polos seus usuarios potenciais, públicos ou privados, acompañados de pedidos ou cartas de intención no caso de dispoñeren deles.

c) As tres ofertas que, en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, deba ter solicitado o solicitante.

Observacións

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de 45 días hábiles desde a data de presentación de solicitude de axuda e, transcorrido este, poderase entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de axuda.

O prazo de execución dos proxectos rematará o 30 de outubro de 2020.

O beneficiario deberá presentar a xustificación da execución do proxecto subvencionado ata o 15 de novembro de 2020.

O aboamento do 100% do importe da axuda realizarase anticipadamente unha vez concedida, co límite da anualidade prevista no exercicio orzamentario.

estado de alarma COVID-19

Visitas para certificados energéticos COVID-19

Visitas para certificados energéticos COVID-19

Visitas a inmuebles para certificados energéticos COVID-19. Condiciones de protección.

Para seguir trabajando y hacer frente al COVID-19, aclaramos algunas dudas que planteáis sobre la necesidad o no de visitar los inmuebles para poder elaborar los certificados energéticos.

1.- El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios dice en su artículo 5 lo siguiente: “Durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará las pruebas y comprobaciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio o con la parte del mismo”.

2.- Pese a que la normativa no obliga de forma explícita al técnico a visitar la vivienda o edificio a certificar, siempre los hemos hecho para comprobar la información in situ.

3.- Dicho lo cual, primaremos la salud de nuestros técnicos y clientes por encima de cualquier otra cosa. Por ello, y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, ofrecemos la posibilidad de evitar la visita presencial al inmueble y efectuar las pruebas y comprobaciones que exige la ley por medios telemáticos (vía telefónica, mediante fotografías, vídeo llamadas con el cliente o cualquier medio que sea cómodo para ti).

4.- Estaremos siempre a vuestra disposición para aclarar cuantas dudas os surjan.

Tenemos que recordar que vender o alquilar sin disponer de certificado energético supone una infracción y está sancionado con multas que oscilan entre los 300 y los 6000 €.

La Ley 8/2013, de 26 de junio, establece las sanciones por incumplimiento de la normativa de certificación energética.

Estas sanciones se dividen en tres grupos según la gravedad de la infracción. Desde no mencionar la calificación energética obtenida en los anuncios del inmueble en venta o alquiler, a vender sin haber realizado previamente el certificado energético o falsear el resultado del mismo.

 • Las infracciones leves, se multaran con cantidades entre 300 € a 600 €.
 • La infracciones graves llevan asociadas multas de 601 € a 1000 €.
 • La infracciones muy graves conllevan multas de 1001 € hasta 6000 €.