industria servizos

AYUDAS MEJORA ENERGETICA EMPRESAS: SECTORES INDUSTRIA E SERVIZOS

AYUDAS MEJORA ENERGETICA EMPRESAS
  • PRAZO: 19/04/2022 – 03/10/2022
  • CUANTÍA: hasta 55% del coste de la actuación, con límite de 500.000 euros.
  • BENEFICIARIOS:

    a) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídos no sector servizos e industria. A efectos desta resolución considerárase sector servizos as actividades incluídas nas seccións: G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T ou U do CNAE 2009. Dentro do sector industrial serán subvencionables as empresas cuxo CNAE 2009 comece pola división da 07 a 39, excluídas as que comecen pola división 10.2 e 12.
    b) As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. Os centros de consumo nos que se actúe deben estar situados en Galicia e corresponder a empresas incluídas no ámbito de aplicación indicado no apartado anterior.

  • ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

Considéranse actuacións subvencionables as realizadas unha vez efectuada a solicitude de axuda e a data limite para executar e xustificar o investimento será o  15 de setembro de 2023.

Proxectos de aforro e eficiencia no sector industrial ou servizos que xustifiquen un aforro enerxético do 20 % do consumo enerxético inicial (40 % para actuacións de iluminación e 5 % no caso de actuacións en proceso produtivo do sector industrial). Deben alcanzar unha rateo de aforro enerxético anual de 0,4 kWh/€ de investimento elixible, que se reduce a 0,3 para medianas empresa e 0,2 para pequenas.
O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable debe ser de 10.000 euros.

Cada solicitude conterá un único proxecto técnico que pode constar dunha soa actuación ou varias actuacións homoxéneas a executar no mesmo emprazamento. Cada empresa poderá presentar unha ou máis solicitudes.

PROCEDEMENTO:
  • DOCUMENTACION TECNICA
  • PLAZO DE EJECUCION DE LAS ACTUACIONES:
Unha vez efectuada a solicitude de axuda e a data limite para executar e xustificar o investimento será o  15 de setembro de 2023.