licencia de actividad vigo
Licencia de actividad Vigo

Para la tramitación de la licencia de apertura en un local donde se realizará la actividad de venta al por menor de productos que no requieren autorizaciones sectoriales (actividad inocua), el procedimiento que hay que seguir es el de » Comunicación Previa de Inicio de Actividade (excepto actividades recreativas e espectáculos) en Locais que non Precisan Obras de Adaptación». Para ello, la documentación que necesitas es:

2a. Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.)

2b. Planos de situación e localización do local no que se pretende a actividade, a escala mínima 1:2000 e 1:500 respectivamente, sobre a cartografía oficial, asinado por técnico competente.

2c. Memoria da actividade ( descrición da actividade, superficie e alturas, relación de maquinaria instalada no local), coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos, asinada por técnico competente.

Incluirá a descrición detallada das características da actividade e as características técnicas da maquinaria e instalación necesarias, indicando para cada elemento a súa potencia, que se ha de expresar en C.V. para as máquinas con motor e en kw para o resto, así como, as medidas correctoras a aplicar de acordo coa natureza da actividade e instalacións previstas.

2d. Planos acoutados de planta, alzado e sección do local, a escalas 1:100 ou 1:50 segundo o caso, indicando o uso das diferentes dependencias, a maquinaria, a situación das saídas, comunicacións, etc. e instalacións de protección contra incendios, asinado por técnico competente.

2e. Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que o local é apto para o novo uso, conforme á normativa aplicable en función do mesmo e con especial referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade, illamento térmico e acústico, accesibilidade, e seguridade contra incendios precisas para o uso pretendido e que conta coas autorizacións e rexistros sectoriais.

2f. Copia das autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que conta con todos os necesarios para o inicio da actividade.

2g. Reportaxe fotográfica, incluídas fotografías da totalidade de fachada e do interior do local subscrita pola persoa solicitante e polo/a técnico/a redactor/a do proxecto.

2h. Declaración responsable (ou certificado colexial) de técnico competente no que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.

2i. No caso de edificacións en situación de fóra de ordenación de carácter temporal renuncia do propietario do inmoble ao incremento do valor en caso de expropiación.

2j. Informe do illamento acústico conseguido no local, de acordo co disposto no artigo 11 do DECRETO 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, que deberá completarse co disposto no artigo 15 da Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida pola emisión de ruídos e vibracións. Non será obrigatorio no caso que a persoa titular da actividade faga constar expresamente que actividade producirán un nivel sonoro igual ou inferior, en calquera horario, a 75 dB, excepto nas actividades nocturnas e as diúrnas dos grupos 1 e 2 da táboa 4 do Manual de

Procedemento adxunto á Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida pola emisión de ruídos e vibracións que, en calquera caso, deberán achegar o certificado establecido no artigo 15 da dita ordenanza.

Nosotros nos ocupamos de todo. Por una parte realizamos la parte técnica: Puntos 2b, 2c, 2d, 2e, 2g. Y por otra, la tramitación en el Ayuntamiento. Mira también los efectos de las Comunicaciones previas en el Ayuntamiento de Vigo.

Consúltanos. Te llamamos gratis.

Preguntas frecuentes:

 – Necesidad de aseos adaptados: el PGOUM dice » Os locais comerciais disporán dos seguintes servicios sanitarios: ata 100 m2 1 retrete e 1 lavabo; por cada 200 m2 máis, ou fracción aumentaranse con entera independencia para donas e cabaleiros. En calquera caso estes servicios non poderán comunicar directamente co resto dos locais e, por conseguinte, deberán instalarse cun vestíbulo ou zona de illamento.» Esto es de aplicación a nuevas actividades (si la actividad es existente, consúltanos) En el caso de que los aseos sean necesarios para el público, serán adaptados.